Política deprivacidade

JORGE VÁZQUEZ ÁLVAREZ (en diante ESCOLA CANINA MASCOGUAU) recolle, trata e almacena información persoal a través da páxina web da súa propiedade www.mascoguau.gal
Esta información será relativa aos usuarios da web. A información recollerase, procesarase e almacenarase de acordo coa presente Política de Privacidade, actualizada en febreiro de 2023.

Responsable legal

 • Razón social: JORGE VÁZQUEZ ÁLVAREZ
 • Número de identificación fiscal: 34993328R
 • Domicilio social: QUISTILANS, 7 – CP: 15895 AMES (A CORUÑA)
 • Correo electrónico de contacto: club@mascoguau.gal

Lexislación aplicable

 • GDPR (Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas)
 • Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e garantía dos dereitos dixitais.
 • LSSI (Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico).

Datos recollidos

Só se recollerán os datos estritamente necesarios para o desenvolvemento da actividade normal do servizo. Cumprindo o principio de minimización de datos.
Os datos recollidos serán en todo caso de persoas maiores de 16 anos (Art. 8.1 GDPR). ESCOLA CANINA MASCOGUAU resérvase o dereito de adoptar as medidas oportunas para comprobar a veracidade da idade do usuario.

En todo caso, estes datos serán de carácter persoal identificativo e non sensibles:

 • Nome completo
 • Correo electrónico
 • Teléfono

Métodos de recollida

Os datos persoais recolleranse a través da páxina web de ESCOLA CANINA MASCOGUAU (www.mascoguau.gal), cando introduza información nalgún dos campos habilitados para tal efecto na páxina web. Estes campos están debidamente marcados e non recollerán ningún dato ata que aceptes expresamente a xestión conforme a esta política de privacidade.

Finalidade da recollida e uso de datos

 • A recollida e uso de datos realízase coa única finalidade de poder solicitar información ou contactar coa nosa organización.
 • A ESCOLA CANINA MASCOGUAU comprométese a non utilizar os datos obtidos para unha finalidade distinta a esta.

Destinatario dos datos

Os datos recollidos incorporaranse a un ficheiro propiedade da ESCOLA CANINA MASCOGUAU, que será xestionado e almacenado pola propia organización.

Prazo de conservación dos datos

Os datos conservaranse ata que se cumpra a finalidade para a que foron recollidos, durante un máximo de 5 anos ou ata que se exerza o dereito de supresión ou modificación dos mesmos. Sempre que isto non entre en conflito coa necesidade por motivos legais ou fiscais de almacenalos.

¿Cómo protexemos os seus datos?

Os teus datos transfírense e almacénanse de forma segura xa que temos:

 • Cifrado con protocolo SSL.
 • Protocolos de seguridade para evitar accesos non autorizados.
 • Control de acceso.

Ademais, a ESCOLA CANINA MASCOGUAU comprométese a manter a confidencialidade dos datos e non comunicará nin permitirá o acceso a terceiros non autorizados.

Os seus dereitos en materia de protección de datos

 • A lexislación recoñece, como usuario que cedeu os seus datos persoais, o dereito a acceder aos datos persoais, a rectificalos ou suprimilos, a opoñerse ao tratamento, á portabilidade dos datos e á limitación do seu tratamento.
 • No caso de que queira exercer algún destes dereitos, pode facelo a través do correo electrónico club@mascoguau.gal ou mediante carta dirixida á ESCOLA CANINA MASCOGUAU, QUISTILANS, 7 – CP: 15895 AMES (A CORUÑA), indicando o dereitos que quere exercer e unha copia do seu documento de identidade.
 • Comprometémonos a responder á súa solicitude nun prazo máximo de 30 días hábiles.

Lexitimación para o tratamento de datos

A base legal para o tratamento dos seus datos persoais é a aceptación explícita do tratamento, xestión e almacenamento dos mesmos segundo esta política de privacidade.

Consecuencoias de non aceptar a politica de privacidade

No caso de que non acepte a xestión dos seus datos de acordo coa presente política de privacidade, non serán recollidos, o que pode implicar que non se poida levar a cabo o servizo prestado pola ESCOLA CANINA MASCOGUAU.

Autoridade de protección de datos en España

No caso de que queira facer valer os seus dereitos en materia de protección de datos e considere que non os estamos respectando, pode dirixirse á Autoridade de Control de Protección de Datos.

Cambios na política de privacidade

A ESCOLA CANINA MASCOGUAU resérvase o dereito a modificar esta Política de Privacidade, estas modificacións realizaranse de acordo coa lexislación e xurisprudencia e reflectiranse nesta Política de Privacidade.

Scroll ao inicio
Skip to content